HomePolityka Prywatności

Polityka prywatności / Dane Osobowe:

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) (dalej RODO)

1. Właścicielem Serwisu www.kingmakers.eu jest firma Kingmakers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001) w Al. Jerozolimskich 93.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Kingmakers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Al. Jerozolimskich 93, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709298, NIP: 5213806327, REGON: 368996320 zwana dalej „Administratorem”.

3. Administrator przetwarza Państwa dane ponieważ są Państwo zainteresowani:
a) otrzymaniem wiadomości na temat szkoleń, eventów branżowych, ofert specjalnych oraz treści merytorycznych Kingmakers™,
b) uczestnictwem w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora.

4. W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe (takie jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy) wprowadzane przez Państwa dobrowolnie w formularzach kontaktowych i zgłoszeniowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
a) świadczenia usług na podstawie zawartych umów, zleceń oraz zamówień,
b) przygotowania oferty i zawarcia umowy na świadczenie usług Administratora.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Państwa i Państwa dane i zapewnia, że są one:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Państwa dane innym podmiotom, takim jak np.:
a) firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia faktury, certyfikatu szkoleniowego czy materiałów szkoleniowych),
b) podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi zapytania lub realizacji zamówionej usługi),
c) organizacji International Coach Federation i/lub EMCC i Izbę Coachingu (w celu udokumentowania udziału w programie szkoleniowym).

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:
a) art. 45 ust. 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja),
b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).

8. Państwa dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
a) obsłużyć Państwa zapytanie ofertowe,
b) obsłużyć Państwa zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu, dostarczyć Państwu zamówione treści,
c) móc realizować uzyskaną od Państwa zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody),
d) realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia).

9. Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
e) usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@kingmakers.pl.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@kingmakers.pl lub telefonicznie +48 531 318 868.

Kingmakers Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 93
Warszawa 02-001

Kingmakers Sp. z o. o., 2022 © All Rights Reserved